Xarxa Natura 2000

La Xarxa Natura 2000 té com a objectiu contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre i defineix el marc general de gestió i aprofitament dels recursos naturals en aquests espais. La diferència més remarcable respecte a altres figures de protecció és que protegeix els hàbitats, és a dir, el lloc de refugi de les diverses espècies -de fongs, flora i fauna- que hi habiten. El fet que els espais d'interès natural i altres espais característics en molt bon estat de conservació s'hagin inclòs dins la Xarxa Natura 2000 els dóna un actiu més, major valor afegit i un reconeixement internacional pel que fa als hàbitats i espècies d'interès comunitari.

La importància d'aquests espais és diversa, com ho és també la seva riquesa biològica i cadascun dels espais es caracteritza per trets diferencials que el fan únic. Des de l'any 2004, la gestió d'aquests espais correspon al Consorci dels Espais d'Interès natural del Ripollès (CEINR). Aquest té com a objectius la gestió dels Espais d'Interès Natural (Superfície: 32.081,28 ha), els espais que es troben dins la Xarxa Natura 2000 (33.738,30 ha) i la gestió dels boscos d'Utilitat Pública de la comarca (25.198,94 ha). Aquesta gestió no només implica una gestió del territori sinó també de les relacions ecològiques i socials que s'hi estableixen.

Per això entre altres funcions destaquem les següents:
• Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals.
• Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels Espais Protegits del Ripollès, així com fer-se càrrec de l'organització i el foment de llur estudi i coneixement. Entre altres projectes de col•laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el CEINR participa directament en el projecte Itinerànnia amb l'adequació i senyalització horitzontal i vertical de la xarxa de senders a la comarca Ripollès (1.100 km).